Maktelitens ultimate slaveriverktøy – Illusjonen om den “juridiske person”.

Stråmannsidentiteten, den juridiske tvilling du ikke visste du hadde, eid av staten, brukes til å PANTSETTE deg og din livskraft til det internasjonale bankmafiakartell og i det okkulte juridiske til å redusere din menneskelige status fra å være et suverent individ til å bli maktelitens omsettelige verdipapir, biomasse, “asset/human resource” (egenkapital/produksjonsmiddel), økonomiske melkeku, laboratorierotte og forsøkskanin – du er IKKE et FRITT menneske, du er RENT FAKTISK noens eiendom – EN SLAVE!

FOLKESUVERENITETEN, NASJONAL SUVERENITET, EIERSKAP OG SELVRÅDERETT MED EGNE NATURRESSURSER, SAMT “THE HUMAN RESOURCE” (ENKELTINDIVIDET) ER UTSATT FOR ET KOMPLETT, MASSIVT, FORDEKT og GLOBALT “CORPORATE TAKEOVER” (KUPP)

De korporativiserte statsmakters løpende historiske krenkelser av menneskers medfødte rettigheter og friheter, og omfanget av disse krenkelsene, er rikelig dokumentert.  Den som spanderer tid på å sette seg inn i den juridiske navnesvindelen (ta gjerne også et google søk på “legal name fraud“), lærer seg forskjellen på levende menneske, naturlig og juridisk person, og problematikken rundt maktelitens hemmeligholdte korporativisering, verdipapirisering og pantsettelse av menneskesjeler, vil få solid lønn for strevet via en helt ny og bevissthetsutvidende forståelse av hvem en egentlig er, bedre forståelse av hvordan samfunnet egentlig fungerer, og av de egentlige grunner til det meste av elendighet i verden.

Å forstå hvordan SUVERENE INDIVIDER skjult og fordekt har blitt redusert til statseide pantsatte papirfiksjoner (juridiske og økonomiske slaver) er igjen viktig for å kunne forstå mekanismene som fasiliterer de globalistiske makteliters mer og mer åpenbare pulverisering av nasjonal suverenitet, folkets eierskap og råderett over egne naturressurser, samt mekanismene som muliggjør statsmaktens ulike typer overgrep og maktmisbruk mot egen befolkning.  Vi lever i en demokrati-illusjon som nå i disse tider avslører seg mer og mer for hva det faktisk er – et fordekt fascistisk diktatur.  Skal vi klare å stoppe det KOMPLETTE CORPORATE TAKEOVER AV LAND OG FOLK, kreves at folk begynner å utdanne seg selv om virkeligheten bak den fordummende løgn- og hjernevaskepropaganda vi får servert av media og våre politikere.

OPPFORDRING: Har du utfyllende kunnskap om disse tema, ber vi deg om – på menneskehetens vegne – å dele det du vet.  Menneskeheten, planeten og alt liv på jorda har nå behov for å DEMONTERE og KASSERE disse menneskefiendlige, samfunnsfiendlige og miljøfiendlige maktstrukturer og undertrykkelsesmekanismer.  Du VET vi har rett, og for DEG handler det så dypest sett om å velge side.  Fremtidige generasjoner vil utvilsomt spørre sine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre på hvilken side disse stod på da kampen mellom det gode (de som vil befri oss alle fra alle typer undertykkelse) og det onde (alle typer undertrykkere og disses “order followers”) raste som værst – hvilken historie ønsker DU å kunne fortelle DINE barn, barnebarn og oldebarn?

*****

Kort historikk:  Det har fra “romertiden” eksistert to hovedtyper menneskeskapte lovverk.  “The Law of the Land” som omfattet loven på “landjorda” i de ulike nasjonalstater, og “The Law of the Sea”, også kalt “Maritime Admiralty Law” som var det internasjonale lovverk som regulerte kontraktsrett og de ulike nasjonalstaters handel med hverandre, hovedsakelig via sjøtransport, derav navnet “Maritime Admiralty Law”.  På norsk “Sjøloven”.

Maritime Admiralty Law har etterhvert tatt mer og mer over fra landlover.  Norge innførte formellt maritim lovgiving i 1893, Sverige i 1891 og Danmark i 1892.  I dag heter dette lovverket UCC (Uniform Commercial Code) og som står over all annen menneskeskapt lovgivning, inklusiv de ulike nasjonalstaters grunnlover, og I PRAKSIS har UCC høyere rang enn selv Menneskerettighetserklæringen.  Årsaken til dette er forenklet forklart DAGENS GJELDSPENGESYSTEM som er et internasjonalt system (i det minste i 173 sentralbanknasjoner), som all handel er basert på, både internasjonalt og nasjonalt, og som derved har forlenget sine tentakler (jurisdiksjon) praktisk talt inn i hvert hus på kloden.  Vi er derfor alle omfattet av UCC.

Norge er underlagt UCC i kraft av Norges tilslutning til UCC-underbruket CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods) – Vienna 1980. (Tilsynelatende kan det da fremstå som Norge ikke er underlagt UCC, kun CISG.  Forskjellene mellom disse to – og evt. andre ekvivalenter – er dog kun kosmetiske og tjener da mest av alt til å skape en ILLUSJON om at verden ikke er underlagt én enhetlig global Maritime Admiralty jurisdiksjon – hvilket vi faktisk er.  Vi skal senere illustrere dette, bl.a ved å vise den amerikanske Federal Reserve Bank og det amerikanske skatteinkrevingsselskapet IRS nære tilknytting til FN.)

Her ser du en oversikt over Norges ulike typer “lover”, nasjonale og internasjonale, herunder Commercial Law og Maritime Law som bl.a inneholder den norske kopien av CISG oversatt til engelsk. I tillegg finner du lenke til The Norwegian Maritime Code som bl.a inneholder en masse informasjon om konossementer og bills of lading (transportdokumenter som vi har særdeles god grunn til å tro våre fødselsattester er en del av – vi oppfattes som “products in the sea of commerce”.

Norge ble altså KORPORATIVISERT i 1893.  NASJONALSTATEN Norge (basert på folkestyre og folkesuverenitet) opphører å eksistere – Den har I STRID MED GRUNNLOVEN blitt omgjordt til en “corporate nation state”, en KORPORASJON – ET SELSKAP.  Det offentlige griper for første gang inn med regulerende bestemmelser på næringsvirksomheter i 1914. Statens prisdirektorat skifter deretter navn til Trustkontrollkontoret i 1926 når trustloven kommer. Så startet det hemmeligholdte arbeidet med å KORPORATIVISERE levende enkeltmennesker – den norske “statsborger”.

27. september 1932 går bankene går bort fra gullstandarden på penger, vi får samtidig utvidelsen av Trustloven 1932, og fenomenet “Samfunnskontrakten” blir skapt.  Fra dette tidspunkt er det IKKE lengre gullbeholdningen/verdien som definerer pengeverdien, derimot er det enkeltindividets livsenergi (produksjonsevne og “skattebetalende evne”).  Samlet sett utgjør VI MENNESKER fra da av landets reelle PANTEVERDI. (Naturressurser har nemlig ingen verdi i seg selv, i det ingen av disse ressurser er tilgjelgelig uten involvering av den menneskelige faktor – livskraften, arbeidskraften, kreativiteteten, intelligensen og skaperkraften – OG DIN UNDERSKRIFT som i realiteten er del av samfunnets pengeskapende mekanisme.  Naturressurser i seg selv kan ikke avgi monetariserbare underskrifter bankmafiaen kan boltre seg med – DU ER RESSURSEN SOM HERETTER SKAL MELKES FOR ALT DEN ER VERDT, OG LITT TIL!)

Så starter arbeidet med å tilfredstille kravene til det internasjonale bankmafiakartell.  Panteobjektene (oss) og vår VERDI skal nemlig først kartlegges, måles og veies, deretter kontrolleres, indoktrineres, hjernevaskes, sosialiseres, styres, domineres og “social engineeres”, hele tiden i mer “verdiskapende” retning.  Er man et panteobjekt (noens eindom) får en nemlig ikke gjøre som en vil.

240px-Edward_Mandell_House_cph.3b17553“Very soon, every American will be required to register their biological property in a national system designed to keep track of the people and that will operate under the ancient system of pledging. By such methodology, we can compel people to submit to our agenda, which will affect our security as a charge back for our fiat paper currency. Every American will be forced to register or suffer being able to work and earn a living. They will be our chattels (eiendom) and we will hold the security interest over them forever, by operation of the law merchant under the scheme of secured transactions. Americans, by unknowingly or unwittingly delivering the bills of lading (Birth Certificate) to us will be rendered bankrupt and insolvent, secured by their pledges. They will be stripped of their rights and given a commercial value designed to make us a profit and they will be none the wiser, for not one man in a million could ever figure our plans and, if by accident one or two should figure it out, we have in our arsenal plausible deniability. After all, this is the only logical way to fund government, by floating liens and debts to the registrants in the form of benefits and privileges. This will inevitably reap us huge profits beyond our wildest expectations and leave every American a contributor to this fraud, which we will call “Social Insurance.” Without realizing it, every American will unknowingly be our servant, however begrudgingly. The people will become helpless and without any hope for their redemption and we will employ the high office (presidency) of our dummy corporation (USA) to foment this plot against America.”  ~  Utdrag av brev fra Colonel Edward Mandel House (presidentens politiske rådgiver) til president Woodrow Wilson funnet i Wilsons arkiver.  Eksakt dato er ukjent, men det antas det ble skrevet et sted mellom 1913 og 1921.

Betydningen av begrepet “verdiskapning” defineres ikke lengre av hva som gavner og øker livskvaliteten til oss LEVENDE mennesker, men hva det inkorporerte (juridisk DØDE) PRIVATEIDE internasjonale BANKMAFIAKARTELL vuderer som MAKTSTRATEGISK OG ØKONOMISK lønnsomt, hovedsakelig FOR DEM SELV, altså for PENGEFYRSTENE.

Vi har altså blitt ASSETS/INVENTORY (noens eiendom å forvalte, og det må selvsagt gjøres med “nidkjærhet”)

Definisjon av «Inventory»

The raw materials, work-in-process goods and completely finished goods that are considered to be the portion of a business’s assets that are ready or will be ready for sale. Inventory represents one of the most important assets that most businesses possess, because the turnover of inventory represents one of the primary sources of revenue generation and subsequent earnings for the company’s shareholders/owners. – INVESTOPEDIA

Ovenstående definisjon må selvsagt leses i overført betydning – Epistemologi er en av menneskehetens mest kraftulle verktøyer – Det er her overhodet ikke vanskelig å se parallellene til SLAVE-EIER-TANKEGANGEN som ligger bak maktelitens “forvaltning av the human resource”.

Den juridiske fiksjon/papirkonstruksjonen “juridisk person”, ble derved på bakrommet utvidet – fra kun å omfatte det de fleste av oss normalt oppfatter som “næringsvirksomheter/firma og organisasjoner” –  til også å inkludere alle enkeltmennesker.  Vi er altså alle, i hemmelighet og i det skjulte, bak vår rygg og i fravær av vår egen individuelle aksept basert på fullt opplyst FRI VILJE, omgjordt til individuelle korporative selskapskonstruksjoner og panteobjekter – og det skjer først og fremst via fødselsregistreringen og VERDIPAPIRET som representerer vår tildelte “juridiske persons” IDENTITET, nemlig våre fødselsattester.

Les også Norgespartiets leder, Lars Rønbecks åpne brev av 11. juli 2014 til justisminister Anders Anundsen 3

 

DEN MODERNE SLAVE, OG DET MODERNE SLAVESYSTEM ER ET FAKTUM!

 

Teknisk og juridisk fikk vi ALLE derved vår STATUS SOM MENNESKE redusert FRA å være SUVERENE INDIVIDER, TIL (fra statens og rettsystemets side) å betraktes som minors/ward of the state/subordinates, rett og slett UMYNDIGE, ved at statsmakten, rettssystemet og banksystemet slutter å forholde seg til oss som levende pustende individer, derimot forholder de seg UTELUKKENDE til våre stråmannsidentiteter, den STATSEIDE juridiske fiksjonen “juridisk person” (som er et korporativt selskap) uttrykt via navnet vårt skrevet i STORE BOKSTAVER (selskapsform) – “capitis diminutio maxima” som betyr MAKSIMAL REDUKSJON AV SIVIL STATUS.  Du betraktes altså ikke lengre som et SUVERENT INDIVID – DU HAR NÅ BLITT GJORDT TIL STATENS EIENDOM – ET VERDIPAPIR – EN SLAVE!

Her kan du lytte til et særdeles bra intervju med en av verdens eksperter på disse tema – Jordan Maxwell.  Vil du seriøst prøve å forstå disse ting, så kan du ikke unnlate å lytte gjennom dette intervjuet.

Grafisk kan det illusteres slik:

bilde

Her har du et intervju med Karen Hudes, tidligere jurist i Verdensbanken og nå fløyteblåser og etterforsker, hvor hun bekrefter det jeg snakker om.  Jeg lenker til 14 minutter og 50 sekunder ut i intervjuet, hvor Karen Hudes innleder med å bekrefte at våre domstoler (verden over) ikke er hva vi tror de er, de er nemlig administratorer av Maritime Admiralty Law (sjøloven), hvoretter Hudes kommer inn på hvordan vi alle (individer) i det skjulte av statsmakter, banker og rettsystemet har blitt omgjordt – simpelthen til VERDIPAPIRER!

Dette er GROTESKT ALVORLIG i seg selv, men enda værre er de juridiske konsekvenser og implikasjoner for NASJONALSTATEN NORGE (basert på FOLKESTYRE og FOLKESUVERENITET) og dennes LOVGIVENDE MAKT, som juridisk sett faktisk opphører å eksistere.

Det er nemlig KUN SUVERENE INDIVIDER som kan vedta LOVER og gjøre disse RETTSKRAFTIG:  Dette betyr faktisk, at ALLE såkalte “lover” vedtatt/innført i Norge etter at Norge ble korporativisert i 1893 (eller i det minste etter 1926 – 1932 da vi ALLE ble omgjordt til korporative fiksjoner – SLAVER) er NULLITETER.  Dvs. at disse lovene IKKE er lover, de er KUN det som kalles for “corporate policy”.  Dette fordi våre såkalte “folkevalgte” er akkurat like mye korporativiserte fiksjoner (slaver) som vi andre er.  De er IKKE SUVERENE INDIVIDER, kan derfor IKKE KONSTITUERE EN SUVEREN STAT, og kan derved heller ikke vedta/innføre RETTSKRAFTIGE NASJONALSTATLIGE LOVER – DETTE ER ET JURIDISK FAKTUM!

Her kommer en litt mer utdypende forklaring:

1] ALLE STATER, inklusive staten NORGE AS er (har i det skjulte blitt omgjordt til) korporasjoner (selskaper) og derfor er Storting, Regjering, Domstolene, Riksadvokaten, Kommunene, Fylkeskommunene, Politiet og alle andre offentlige “etater” og organisasjoner KUN under-SELSKAPER som MASKERER SEG som underavdelinger av KONSTITUSJONELL MAKT OG MYNDIGHET (Folkestyre).

2] Korporasjoner er PRIVATEIDE selskaper, hvilket igjen betyr at Staten Norge AS er EID av et ukjent antall PRIVATE individer (som IKKE inkluderer det norske folk), og som styrer dette eierskap ved hjelp av et styre (Board of Directors). Disse PRIVATE eierne av Staten Norge AS utgjøres høyst sannsynlig av en gruppe Europeiske Eliter og Kongelige, nært knyttet til Federal Reserve systemet i USA, Bank for International Settlements (BIS), Vatikanet, City of London (Crown Corporation), og andre tilsvarende sammenslutninger og historiske konsentrasjoner av makt og rikdom.  Disse korporasjoners/staters STIFTELSESDOKUMENTER oppbevares og styres høyst sannsynlig av VATIKANET (eller FN, i det vi vet at FN kun aksepterer “corporate nation states” som medlemmer), og er selvsagt undratt offentlig innsyn.  Alle som har lest bare en liten smule om disse omstendigheter vet f.eks at den amerikanske president ikke er annet enn en CEO (Chief Executive Officer) av et inkorporert selskap (en KORPORASJON) ved navn THE UNITED STATES.  Den samme modell for korporativisering av stater er (bak folkets rygg) implementert i det minste i hele den vestlige verden, Norge inkludert, hvilket igjen betyr at alle offentlige ansatte ikke er annet enn ansatte i et PRIVATEID SELSKAP.  Alt disse foretar seg (uansett om de er seg det bevisst eller ei) er UTELUKKENDE å ivareta interessene til de BAKENFORLIGGENDE SKJULTE EIERE.

3] For at “myndighetene” skal kunne vedta og håndheve STRAFFELOV som del av sin “regjering” av SUVERENE innbyggere, så kreves det at regjeringen også må være SUVEREN, noe som støttes av NATURL LAW (naturretten) og historisk er et overordnet allment akseptert LOVPRINSIPP avledet fra noe som heter “The Ancient Law of Kings”.  Korporasjoner er ikke, og kan aldri ha status som SUVEREN.  Korporasjoner er ikke virkelige, de er FIKSJONER/FANTASIFOSTRE som kun eksisterer som papirkonstruksjoner.

4] Hvilket betyr, at alle lover innført av disse “corporate nation states” ikke er annet enn det som kalles CORPORATE POLICY (som reellt ikke har høyere lovkraft enn arbeidsreglementet til McDonald’s).  Disse “lover”, som altså ikke er annet enn corporate policy, omtales som offentlige lover, direktiver, regulativer osv. FOR Å SKJULE DISSES SANNE NATUR.  Kjenner våre dommer og advokater til dette?  Det kan du være skråsikker på at de gjør!

5] Siden disse myndighetsorganene ikke er SUVERENE, kan de heller ikke vedta og håndheve STRAFFELOVER; de kan kun vedta og håndheve SIVILE LOVER som hierarkisk befinner seg UNDER KONTRAKTSLOV/RETT (The LAW of CONTRACTS).   Kontraktsloven (The LAW of CONTRACTS) krever skriflige signerte kontrakter/avtaler og fullstendig åpenhet om kontraktens innhold og konsekvenser.  Har du nogensinde gitt ditt kontraktsmessig samtykke til å bli arrestert og rettsforfulgt under “corporate policy”/et inkorporert selskaps interne arbeidsreglement?  Har du nogensinde samtykket i å inngå kontrakt med disse ved å samtykke til å underkaste deg et PRIVATEID SELSKAPS interne arbeidsreglement? NEPPE!

 

At alt dette likevel ignoreres av statsmakten ENDRER IKKE FAKTUM! Det er videre et DOKUMENTERT FAKTUM at våre rikspolitikere og våre domstoler systematisk har begått en hel rekke grunnlovsbrudd i tiden etter 1814, og i særdeleshet i perioden fra 2. verdenskrig og frem til i dag.  Dette kan du lese mer om her (lenke kommer).  Lenken vil også gi forklaringen på hvordan denne type folkesvik, grunnlovsbrudd og politikerkriminalitet kan pågå uten at noen blir stillet til ansvar, og det handler kort fortalt om at landet er KUPPET av korporative krefter som i renspikket “bukken og havresekken”-stil beskytter sin skjulte agenda og rigger systemet I MOT FOLKET!

 

Menneskerettighetserklæringen:

Artikkel 4
Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

 

Vi er slaver, folkeregistrering og våre fødselsattester ble innført, med et helt annet hovedformål enn hva folk flest har blitt forespeilet (“folketelling i velferdsøyemed”), det ble nemlig innført som ledd i maktelitens planer om i hemmelighet å omgjøre enkeltindivider (hver og en av oss) til panteobjekter og omsettelige verdipapir.  Vi er alle omsatt på børsen, og PANTSATT av staten til den internasjonale bankmafia som sikkerhet for den KORPORATIVE statsmaktens utenlandsgjeld, og som den internasjonale bankmafias backing og base-value for å gi NORGE AS lisens til å bruke maktelitens gjelds- og rentebaserte pengesystem.

Det er din og min og våre barns nåværende og fremtidige LIVSENERGI som er denne gjengens høyst verdsatte aktiva, og hvor hemmeligholdt monetarisering av DIN OG MIN SIGNATUR  (i tillegg til den hemmeligholdte verdipapiriseringen og pantsettelsen av menneskesjeler) er disses faktiske grunnlag for å trykke juridisk definerte eierløse penger, fra løse luften, som de så låner ut, innkrever med rente, og deretter via en – i folkerettslig forstand – høykriminell hvitvaskingsprosess kaller sine EGNE EIDE PENGER.

Økonomiprofessor Richard Werner forklarer over hvordan bankene tryller penger fra løse luften, og låner ut via en fiktiv transaksjon hvor de LATER SOM OM DU FØRST HAR SATT INN PENGENE DU SENERE LÅNER.  Richard Werner forklarer altså, at det i realiteten er DU SELV som låntaker som er den EGENTLIG SKAPER av pengene (den hemmeligholdte monetarisering av din underskrift), men dette holder selvsagt banken skjult for deg.  Du tilbakebetaler så (pluss renter), juridisk definerte EIERLØSE penger skapt på bakgrunn av DIN UNDERSKRIFT med DEG SELV som DEN REELLE KREDITOR, hvor etter banken kaller disse pengene sine EGNE EIDE PENGER – Høykriminell hvitvaskingsprosess.  Det er HELT UTROLIG at vi mennesker godtar at ET PRIVATEID MAFIAKARTELL (en liten samfunnsklasse hvitsnipp-parasitter) skal kunne ha monopol på å skape sine verdier fra løse luften – via PRIVAT MONOPOL PÅ UTLÅNING MOT RENTE SOM HVITVASKINGSPROSESS AV KRIMINELLT ANSKAFFEDE VERDIER, mens resten av menneskeheten må slave omtrent hele livet på tredemøllen for å skape SINE verdier.

it-is-well-enough-that-people-of-the-nation-henry-fordDet er nemlig IKKE staten som trykker pengene og fører dem ut i sirkulasjon i samfunnet.  97% av pengemengden i sirkulasjon skapes av det PRIVATEIDE BANKVESEN hver gang de “gir et nytt lån”.    Pengene blir da TRYLLET FREM FRA LØSE LUFTEN kun ved hjelp av tastetrykk på en computer.  Det er en særdels alvorlig og utbredt misforståelse blandt folk flest, skapt av statlig propaganda, som får fok til å tro at når de går i banken for å låne penger, så låner de enten bankens penger, statens penger, eller andre innskyteres innskutte penger.  INTET av dette er tilfelle.  De lånte penger skapes der og da, fra løse luften, som juridisk definerte EIERLØSE penger, og er i realiteten heller IKKE PENGER, DET ER GJELD! Det er derfor det kalles et “gjeldspengesystem”.

Kan du tenke deg en god grunn for hvorfor statsmakten ser seg tjent med å markedsføre og opprettholde slike VRANGFORESTILLINGER i befolkningen?  Og hvorfor statsmakten ser seg tjent med å HOLDE SKJULT FOR FOLK hvordan pengesystemet egentlig er bygget opp og fungerer?

Selv en 12 år gammel jente fra Canada har forstått hvordan banksystemet i samarbeid med våre “statsmakter” SKAMSVINDLER MENNESKEHETEN.  Det hun her beskriver gjelder ikke bare i Kanada, det gjelder over alt, OGSÅ I NORGE.   Når selv en 12 åring forstår disse ting, så burde det også være mulig for normalt oppegående voksne mennesker å nå den samme forståelse.

Anbefalt lesning er også den svenske konstitusjonelle logiker, Per Lundgrens gratis nedlastbare trilogi fra 2013, ved navn “Kapitalismen avslørt: Den gigantiske bankbløffen – Et enestående politisk og økonomisk bedrageri.

I Januar 2014 meldte avisa The Guardian at en liten håndfull finansoligarker, ved hjelp av det menneskefiendlige og samfunnsfiendlige sentralbankstyrte rentebærende gjeldspengesystem nå har rasket til seg så store samfunnsverdier, at de rikeste 85 av disse individer (du leste riktig, ÅTTIFEM INDIVIDER), i privateid formue eier like mye som de samlede verdier tilhørende hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning. De rikeste 1% i verden, eier tilsammen 65 ganger mer verdier, enn de samlede verdier tilhørende hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning.
I Januar 2014 meldte avisa The Guardian at en liten håndfull finansoligarker, ved hjelp av det menneskefiendlige og samfunnsfiendlige sentralbankstyrte rentebærende gjeldspengesystem nå har rasket til seg så store samfunnsverdier, at de rikeste 85 av disse individer (du leste riktig, ÅTTIFEM INDIVIDER), i privateid formue eier like mye som de samlede verdier tilhørende hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning. De rikeste 1% i verden, eier tilsammen 65 ganger mer verdier, enn de samlede verdier tilhørende hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning.

 

Fantastisk forretningsmodell, hæ??!!  Vår livsenergi melkes, høstes og overføres hver eneste dag til et GIGANTISK PARASITTSYSTEM som bevisst har unnlatt å opplyse oss om at vi PR. SYSTEMDESIGN, juridisk sett, teknisk sett, og økonomisk sett, i realiteten ER SLAVER.  Vi ER maktelitens MELKEKYR, FORDI det er DU som i realiteten ER den pengeskapende KREDITOR, og hele denne GIGANTSVINDELEN baserer seg på maktelitens ULTIMATE SLAVERIVERKTØY – ILLUSJONEN OM DEN JURIDISKE PERSON.

Les også:  Det åpne brev til Finansdepartementet, 4000 bankansatte, samtlige journalister og aviser, som ingen av dem er villig til å svare på.

Menneskerettighetserklæringen artikkel 1. og 3 sier klart at vi alle er født FRIE og har krav på å forbli FRIE mennesker, men det er selvsagt i praksis en bløff.  FRIE mennesker kan IKKE verdipapiriseres, og kan IKKE få sin livsenergi, skaperkraft og “fremtidige skattebetalende evne” PANTSATT og OMSATT PÅ BØRSEN som om de er statseiendom og chattel (omsettelig løsøre).

Menneskerettighetserklæringen:

Artikkel 1
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
Artikkel 3
Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Det menneskerettighetserkæringen her sikter til – og anerkjenner – er din status som et naturlig, suverent individ, altså den du egentlig er og alltid har vært som en av naturens egne unike FRIE og SUVERENE skapninger.  Du er født FRI og har krav på å fortsette å leve som et FRITT INDIVID.  Problemet er den fiktive juridiske papirkonstruksjonen – den juridiske person – som for det første – i strid med menneskerettighetserklæringen Artikkel 6. og Artikkel 20-2. – er påtvunget menneskeheten de siste ca. 80 år, i fravær av vår egen fullt opplyste frie vilje og aksept, og som fungerer som maktelitens fordekte SLAVERIVERKTØY.

Menneskerettighetserklæringen:

Artikkel 6
Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt. (Vi blir løyet til, informasjon om at vi er omgjordt til korporative selskaper tilbakeholdes – rettssubjekt = juridisk person, som pr. definisjon er en SELSKAPSKONSTRUKSJON –  og vi blir ikke informert om retten til å si NEI.  Det å ha “krav på” er IKKE synonymt med at en har “plikt til“.)
Artikkel 20
2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon. (Vi tvinges til å tilhøre en organisasjon, en KORPORATIV organisasjon, nemlig NORGE AS.  Norge AS er altså ikke nasjonalstaten Norge.  Norge AS er et KORPORATIVT SELSKAP med begrenset ansvar som KAMUFLERER seg som et folkestyre – vi har ikke lengre et LEGITIMT EKTE folkestyre.  Nasjonalstaten Norge er KUPPET AV KORPORATIVE KREFTER.)
Bonded humans awaiting justice outside the European Court of Human Rights, Strasbourg - Mange ting tyder på at de blir nødt til å vente svært lenge, for domstolen behandler - pussig nok - kun henvendelser fra DØDE JURIDISKE FIKSJONER (juridiske personer) og ikke fra LEVENDE MENNESKER. Får vi her bekreftet vår mistanke om at FN's såkalte "menneskerettigheter" i realiteten er enda et av maktelitens mange illusjonsnummer, og at det egentlig er snakk om atter en kontroll- og undertrykkelsesmekanisme?
Bonded humans awaiting justice outside the European Court of Human Rights, Strasbourg – Mange ting tyder på at de blir nødt til å vente svært lenge, for domstolen behandler – pussig nok – kun henvendelser fra DØDE JURIDISKE FIKSJONER (juridiske personer) og ikke fra LEVENDE MENNESKER. Får vi her bekreftet vår mistanke om at FN’s såkalte “menneskerettigheter” i realiteten er enda et av maktelitens mange illusjonsnummer, og at det egentlig er snakk om atter en kontroll- og undertrykkelsesmekanisme?

Vi ønsker vel alle å være ansvarlige individer, så det burde ikke være et problem å være en “juridisk person”.  Så, hvorfor får en ikke informasjon om alle disse fakta (juridiske kontraktsforhold), i det minste når en blir “myndig”, slik at en UNDER FULLT OPPLYST FRI VILJE kan sette seg inn i hva samfunnskontrakten innebærer, og SELV ta stilling til om en ønsker å forbli bundet av dette særdeles rettighets-/frihets- og statusreduserende kontraktsforhold, eller I DET MINSTE kunne kreve reforhandlet innholdet i kontrakten?

Når fikk noen av oss informasjon fra statsmakten om at; 1). Vi alle i det skjulte er omgjordt til korporative panteobjekter og omsettelig verdipapir via den fiktive papirkonstruksjonen “juridisk person”.  2). Vi i samsvar med Menneskerettighetserklæringen Artikkel 6. har krav på, basert på fullt opplyst fri vilje, å selv kunne velge om vi vil kreve å bli anerkjent som rettssubjekt (juridisk person), eller om vi vil kreve å avstå fra å gjøre krav på slik anerkjennelse? Altså å benytte friheten og retten, nedfelt i Menneskerettighetserklæringens egen definerte ordlyd (…krav på…) og ratifisert av Norge i 1976, til også fritt å kunne FRAVELGE å være en juridisk person?

SAKENS KJERNE, og årsaken til at dette holdes skjult,  er at dette misbrukes grovt av de korporativiserte statsmakter og det internasjonale bankmafiakartell til å SLAVEBINDE naturlige personer. NOENS opprinnelige intensjoner var sikkert gode, men I PRAKSIS ble Samfunnskontrakten opprettet ved hjelp av svindel, og med svindel som hensikt.  Å fullt ut informere alle borgere om de juridiske, individøkonomiske og samfunnsøkonomiske aspekter ved denne kontrakten, hvordan den ble opprettet og hva den i realiteten innebærer, vil være å avsløre for enhver innbygger at vedkommende i realiteten betraktes som omsettelig statseiendom, et omsettelig verdipapir, et konossement – EN SLAVE!

 

***

 

Vi sier JA til å være ansvarlige mennesker, vi sier NEI til (uansett ÅPENT eller FORDEKT) å bli omdefinert til – og oppfattet som – JURIDISKE FIKSJONER som en STATSEID KORPORATIV SELSKAPSFORM, PANTSATT, VERDIPAPIRISERT, MONETARISERT, OG OMSATT PÅ BØRSEN som om vi er PANTBARE SPEKULASJONSOBJEKTER, krettur eller en båtlast VERDIPAPIRISERT JERNMALM som noen skal tjene seg rike på, og vi sier NEI til all annen elendighet som følger av denne juridiske navnesvindelen.

Bl.a misbrukes dette i det skjulte til PULVERISERING AV FOLKESUVERENITETEN, og til legitimering av Norges militære styrkers SVÆRT SÅ AKTIVE deltagelse i terrororganisasjonen NATO’s krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i fjerne himmelstrøk – på ordre fra, og på vegne av de globalistiske planetære kuppmakere! – Godtar du det?  (NATO var egentlig tenkt å være en forsvarsallianse, ikke en allianse for væpnet intervensjon i land som ikke har angrepet oss først og forsåvidt heller ikke har truet med å gjøre det.)

Folkesuvereniteten får nemlig sin legitimitet og sitt mandat fra det ultimate fundament – DET SUVERENE INDIVID.  Når så DEN SUVERENE ER VEKK og OMGJORDT TIL SLAVE (statens verdipapiriserte og pantsatte eiendom), så er begrepet “folkesuverenitet” bare en tom floskel og begrepet “folkevilje” en vits som glatt og uten konsekvenser fritt kan ignoreres av folkesvikende og landssvikende rikspolitikere i lydig, tro og fordekt tjeneste til den globale globalistiske maktelite.

Det gir seg selv: “Statsmakten” må få sitt mandat og sin myndighet et sted fra.  Statsmakten kan ikke bare trylle frem “statlige fullmakter” med mindre det er snakk om et DIKTATUR.  Hevder en at statsmakten henter sin legitimitet i FOLKESTYRET, så må staten hente sitt mandat fra FOLKET, som igjen består av SUVERENE INDIVIDER (i det minste før vi ble korporative slaver).  SUVERENE INDIVIDER kan ikke delegere vekk makt og myndighet de i utgangspunktet selv IKKE har.  Tror man anderledes så må man først klare å svare på følgende spørsmål:  HVORFRA henter i så fall staten sitt mandat og sin myndighet, hvis denne makt og myndighet ikke i utgangspunktet ble DELEGERT TIL DEN –  FRA SUVERENE INDIVIDER?

Her har du et skrekkeksempel (amerikansk senator) som illustrerer hvordan statsmakter dikter opp fullmakter ingen er i stand til å gi dem:

Du har f.eks ingen rett til å verdipapirisere og pantsette naboen din, og enda mer kriminellt ville det være om du skulle prøve å gjøre det i det skjulte.  Dette oppfattes som en selvfølgelighet av de fleste.  Det de fleste derimot glemmer å tenke over, er at en derved HELLER IKKE HAR RETT TIL Å DELEGERE BORT MYNDIGHET DU SELV IKKE HAR, via dine “fullmakter” (valgseddelen) til noen andre, f.eks til “staten”.  Det nytter ikke om en er aldri så mye i “flertall”.  Om 5 millioner individer skulle prøve seg på å gi staten fullmakter til å utføre handlinger ingen av disse 5 millioner individer selv har individuell RETT/MYNDIGHET til å utføre (f.eks verdipapirisere, pantsette og slavebinde et annet menneske), så er det akkurat like ULOVLIG, UMORALSK OG FULLSTENDIG UAKSEPTABELT som om ugjerningen ble forsøkt utført av bare ETT “kriminelt” individ alene.

Men det er desverre slik i vår nåværende demokrati-illusjon at kriminelle og moralsk fullstendig forkastelige gjerninger ofte legaliseres bare man er mange nok i maktfulle posisjoner som enes om å dikte seg opp “fullmakter fra folket” (fullmakter ingen i realiteten har myndighet til å gi dem) for kunne legalisere i utgangspunktet kriminelle handlinger.  Har man i tillegg en ekstremt autoritetstro befolkning som ikke stiller de VIRKELIG AVGJØRENDE KRITISKE SPØRSMÅL, og som lever under et propagandafabrikert politisk konsensus og med en ekstrem politisk korrekthet (slik det er i Norge), så har kriminelle elementer i statsledelse og regjering frie hender, bare de klarer å komme seg i flertall, eller på annet vis klare å forlede et flertall til å legalisere statskriminalitet. Landet har rett og slett blitt kuppet av folkesvikende parasittiske globalistkrefter.  Et utmerket eksempel er EØS-avtalen 4

 

***

 

Justeknisk FAKTUM: Når “ordensmakten” avkrever deg å “identifisere” deg, så er de ikke interessert i hvem du EGENTLIG ER som naturlig person. De er kun ute etter at du skal bekrefte (innrømme og anerkjenne) såkalt “legal joinder”, dvs. identifisere for dem hvilken JURIDISK FIKSJON (hvilket selskap – den juridiske person) du i uvitenhet og i fravær av fullt opplyst fri vilje, implisitt har sagt deg villig til å REPRESENTERE og påta deg juridiske forpliktelser og kontraktsbetingelser PÅ VEGNE AV.

Her kan du se en animert fremstilling av hvordan “statsmakten” og “domstolene” i alle sammenhenge er avhengig av å LURE DEG TIL Å INNGÅ LEGAL JOINDER for å kunne operere rettssystemet under UNIFORM COMMERCIAL CODE (Maritime Admiralty Law) og IKKE etter nasjonal lovgiving.  Domstolene har ikke noe med “rett og galt” å gjøre, de driver utelukkende BUTIKK!

Den såkalte “Samfunnskontrakten” er IKKE en kontrakt mellom Staten og deg som naturlig person, samfunnskontrakten er en kontrakt mellom Staten og “din” tildelte STATSEIDE og STATSINKORPORERTE STRÅMANNSIDENTITET (din tildelte “juridiske person”).  Kontakt en hvilken som helst dommer, så får du denne påstanden bekreftet.  Domstolene, statsmakten og bankmakten forholder seg KUN til JURIDISKE FIKSJONER (altså den koporative selskapskonstruksjon – den juridiske person), og IKKE til levende fysiske mennesker.  Selvsagt er dette GROVT I STRID MED MENNESKERETTIGHETENE! Igjen, les ovenstående Artikkel 6.

Den juridiske person er et verdipapir, alle verdipapir har en eier, og eieren av “din” juridiske person (korporative selskapskonstruksjon) ER IKKE DEG.  Det er et innlysende faktum at et verdipapir representerer en økonomisk verdi.  Det er et innlysende faktum, at når statsmakten vedhefter definisjonen “VERDIPAPIR” på et dokument, så er det IKKE “på lissom”, da betyr det at dokumentet har en konkret økonomisk verdi. Det er likeledes et innlysende faktum, at det ikke finnes verdipapir uten eiere.  Dersom DU tror at DU er eieren til verdipapiret “fødselsattesten”, så følger den like så innlysende logiske konsekvens at DU skal ha 1) Full forvaltningsrett/råderett over DINE verdier, 2) Fullt innsyn i verdipapirets tilhørende regnskap og forvaltning, 3) Full rett til å avvikle “selskapet”.  Har du tilgang til og suveren styring med disse tre punkter, NEI DET HAR DU IKKE!  Om du virkelig var eier av et slikt verdipapir, ville du da akseptert at noen andre (staten) bak din rygg pantsatte dette verdipapir til den internasjonale bankmafia?  NEI DET VILLE DU FORMODENTLIG IKKE…med mindre du er fullstendig uhelberedelig angrepet av Stockholmsyndromet!

Eieren er altså STATEN AS, du er KORPORATIV EIENDOM – du er en SLAVE enten du tror det eller ikke…..i allefall frem til du forstår hva svindelen går ut på og bestemmer deg for Å SLUTTE Å VÆRE EN SLAVE, og å bidra med din bevissthetshjelp til menneskeheten for å få satt en stopper for det.

 

***

 

OPPGAVE: Kontakt skatteetaten og be dem sende deg utskrift av fødselsattesten.  Du får da en konvolutt tilsendt inneholdende TO dokumenter.

Den ene dokumentet er utskriften av selve fødselsattesten, med ditt navn skrevet i utelukkende STORE bokstaver (capitis deminutio maxima – selskapsform).  ALLE offentlige juridiske dokumenter, ID dokumenter, førerkort, pass, rettsdokumenter, skattepapirer, bankpapirer osv. har ditt navn utelukkende i STORE bokstaver – selskapsform.

Det andre dokumentet er et vedlegg hvor det bl.a står: “DU MÅ TA GODT VARE PÅ FØDSELSATTESTEN, DEN ER ET VERDIPAPIR.” (min understrekning)

 

Blacks Law Dictionary – 9th Edition (jussens ordboks-BIBEL, brukt over hele verden, også i det norske rettssystem):

capitis deminutio maxima (kap-i-tis dem-i-n[y]oo­shee-oh mak-si-ma). [Latin “maximum reduction of status”] Roman law. The diminution of a person’s legal status as a result of being reduced to slavery. (maximum loss of status through the use of capitalization, e.g. JOHN DOE or DOE JOHN – The highest or most comprehensive loss of status. This occures when a man’s condition is changed from one of freedom to one of bondage, when he became a slave.)

As Black’s Law Dictionary explains, the full capitalization of the letters of one’s natural name, results in a diminishing or complete loss of legal or citizenship status, wherein one actually becomes a slave or an item of inventory. The method, by which the State causes a natural person to “volunteer” himself into slavery, is through forming legal joinder, implied or stated, with the entity or legal fiction (name all CAPS). Of course, most natural persons wouldn’t willingly form such an unlawful but legally reductionist joinder, so trickery and obfuscation are used; and this starts when our birth certificates are created.

Store Norske Leksikon: Verdipapir

Verdipapir, betegnelse særlig for dokumenter som representerer et pengekrav, som for eksempel ihendehaverobligasjoner, veksler, vekselobligasjoner og pantobligasjoner, men også om andre dokumenter som har økonomisk verdi, som for eksempel aksjer.  (Se også Finansielle Instrumenter)

 

***

En kan selvfølgelig velge å ignorere dette, men en kan ikke klandre andre som har valgt å sette seg inn i FAKTA rundt denne problematikken, og på den bakgrunn benytter sin FRIE SUVERENE, KRITISKE OG ANALYTISKE TANKEGANG til å si NEI til svineriet. Det handler om å gjøre seg bevisst hvem en egentlig er, og hva en IKKE er.  Vi er IKKE juridiske fiksjoner, uansett hvor mye statsmakten konstant hjernevasker befolkningen til å tro at vi er det.  Det dreier seg om et nå avslørt GIGANTISK SAMFUNNSBEDRAG.  Det ER altså avslørt – GLOBALT!  Så gjenstår det bare for hver i sær å gjøre opp med seg selv om en vil ta konsekvensen av den nye viten man har kommet i besittelse av, og om en vil ta MEDANSVARET for å videre opplyse seg selv og hverandre og rydde opp i elendigheten, eller om en – tross bedre vitende – BEVISST velger IGNORANSE som utvei for å slippe å ta stilling.

Når denne svindelen går opp for en, i all sin gru, og når en som konsekvens av det kommer til innsikt om hvem og hva man egentlig er som menneske, så blir en aldri den samme igjen, og en vil aldri mentalt kunne tillate seg å slumre tilbake i SLAVESTATUS-mentalitet.

***

Vi har to alternativ:

 • Fortsette våre liv som fiktive papirkonstruksjoner, menneskeskapte fantasifostre, panteobjekter og omsettelige verdipapir (slaver) under globalistiske finanspampeinteresser, og for alltid FORBLI SLAVER.  Og tro meg, det blir bare værre og værre….våre barn vil arve et slavesamfunn du knapt kan forestille deg dersom ikke VI i VÅR GENERASJON klarer å sette en stopper for den utviklingen.  For våre barn vil slettes ikke få opplæring i forskjellen på naturlig person og juridisk person.  De vil neppe klare å forstå at der en gang fantes FRIE mennesker, de vil tro at SLAVERI er normalt.  VI er antakelig siste generasjon hvor det finnes noen få med slik kunnskap og viten.
 • Lete frem VIKINGEN, kraftig sette ned foten, ta tilbake og håndheve våre rettigheter som NATURLIGE PERSONER, og gjeninnføre EKTE FOLKESTYRE OG EKTE NASJONAL SUVERENITET for land og folk.

Jeg har for lengst valgt å gå for siste alternativ…..

 

Jeg har i denne artikkelen forsøkt å belyse maktelitens viktigste justekniske slaveriverktøy, den “juridiske person”.  Artikkelen vil oppdateres med mer informasjon etterhvert.

Jeg vil avslutte artikkelen med en videoillustrasjon som viser maktelitens PSYKOLOGISKE MANIPULASJON av menneskeheten, som ligger i bunn av alle andre typer slaveriverktøy makteliten har tatt i bruk.  Denne korte videoen illustrerer nemlig teknikkene som benyttes for å få oss TIL FRIVILLIG Å VELGE SLAVERI, GJØR OSS TIL ANGIVERE AV VÅR NESTE, OG GJØR OSS TIL HVERANDRES FANGEVOKTERE – I DEN UNDERTRYKKENDE MAKTELITES TJENESTE.  Denne MÅ du bare se!

Er det ikke på tide å våkne opp, folkens?

 


Fotnoter:

1.

Det eneste norske politiske parti som har klart å velte av seg den politiske korrekthet, og FAKTISK viser folket vei til løsninger, er etter min mening NORGESPARTIET.

Norgespartiet er kjent med DEN JURIDISKE NAVNESVINDELEN, er det ENESTE politiske parti som åpent snakker om det, og som aktivt arbeider for å komme svindelen til livs.  Her er partileder Lars Rønbeck’s åpne brev av 11. juli 2014 til justisminister Anders Anundsen om saken: http://www.hvamenerpartiene.com/vedlegg/Juridisk.pdf

Jeg støtter forøvrig Norgespartiets arbeid med å få innført DIREKTEDEMOKRATI i Norge.

 

2.

Et utmerket eksempel er at våre folkesvikende rikspolitikere, i strid med folkeviljen i hele 2 folkavstemninger, i praksis har gjordt Norge til FULLVERDIG EU-medlem via husmannskontrakten EØS-avtalen.  Norge har i praksis blitt EU’s mest EU-tilpassede og LYDIGE medlemsland, ved at vi har innført ca. 98% av EU’s lover og direktiver, og ved at vi er en STOR bidragsyter til EU økonomisk sett.  At vi formellt “ikke har innflytelse” i EU gjør bare forbrytelsen enda værre.  Vi har GRUNNLOVSSTRIDIG og I PRAKSIS blitt tvangsforet med en DÅRLIGERE MEDLEMSAVTALE enn den medlemsavtale folket via folkeavstemninger sa NEI til HELE TO GANGER.  Statskriminaliteten her består for det første av politikernes fullstendige ignorering av folkeviljen, for det andre fordi både EU-medlemskap og EØS-avtalen medfører grunnlovsstridig suverenitetsavståelse.

Norges Grunnlov:

§ 1.Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

Jus-Forsker Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen: HER og HER

– Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU – uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.

Ekspert-SLAKT av regjeringen

REFS: «Misvisende», «uforsvarlig» og «uten substans». Det er dommen over regjeringens hittil ukjente begrunnelse for å avgi makt til investeringsdom­stoler.

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

1 Comment

9 Trackbacks / Pingbacks

 1. Pengefyrstenes hemmeligheter: Hvorfor Forbes Rich List ikke inkluderer de rikeste familiene på planeten. | Norgesaksjonen
 2. Den SKJULTE STORPOLITISKE AGENDA bak flyktningekrisen – og hvorfor dette bør lede til et nytt LANDSSVIKOPPGJØR! | Norgesaksjonen
 3. Jonas Gahr Støre om «Global Governance for Health» (Agenda 21/2030) – «I am pretty sure that the next government….if there is a next government…» | Norgesaksjonen
 4. THE JUSTINIAN DECEPTION – Hvordan babylonsk grammatikk har fanget ‘ALT SOM ER’ under den korporative slaverifiksjonen G-O-D (Grantor of Dominion), administrert av VATIKANET! – The Concept of Modern Day Slavery – Norgesaksjone
 5. Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En «FN-STYRT» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist In
 6. Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En «FN-STYRT» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist In
 7. Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En «FN-STYRT» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist In
 8. Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En «FN-STYRT» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist In
 9. Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En «FN-STYRT» FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist In

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*