Oppgjøret med konkurranse – Del 2

Vitenskapen har nokså mye å si om konkurranse og dens virkninger.  Mange nye oppdagelser, og gamle oppdagelser som kommer tilbake til søkelyset har gjort det nødvendig å redefinere de gamle vitenskapelig antagelsene som kom fra klassisk evolusjonsteori.

Hva sier vitenskapen om konkurranse?

Det er ingen entydig holdning å finne i våre vitenskaper som én institusjon.  Den gir faktisk bare støtte til dens egen fortreffelighet i aksept av Darwins teorier om evolusjon som konkluderer med mantraet, ”Overlevelse av den sterkeste”.

En grundig analyse av vitenskapens parametre for viten viser en del grunnleggende konflikter som enda eksisterer i dag. Vitenskapen som en institusjon er også smittet av konkurranseparadigmet.  Forskningen favoriserer de aktivitetene som ”lønner seg” økonomisk.  Patentsystemet rundt oppfinnelser setter sterke begrensninger på videre utvikling av gode ideer.

Vitenskapen som en modell er basert på materialisme som grunnleggende filosofisk antagelse. Denne tilsier at materie er universets mest grunnleggende bestanddel. Jeg minner om at vitenskapen er også oppmerksom på at materie er 99.999% tomrom. I dag forstår vi at energi er universets mest grunnleggende bestanddel – mens den samme utgåtte darwinistiske modellen regjerer enda.

Vitenskapens fokus på ensidig rasjonell tenkning og ”objektivitet” med fysiske måleparametere gjør det faktisk umulig å forske i den usynlige delen av det universet vi lever i.  Dagens forskning har satset allting på venstre hjernehalvdelens fragmenteringsspesialiteter, og konsekvensen er ekskludering av helhetsperspektivene som høyre hjernehalvdel sorteringer muliggjør.

Hjernens todelte spesialiseringer viser at vi har potensialet til å fragmentere vår forståelse til det uendelige og vi kan sette det sammen til uendelig helhetsforståelse. Denne oppdagelsen kom på 1960-tallet, men dagens vitenskap har heller ikke integrert denne forståelsen.

Forskning utført av Max Planch i 1920-tallet rundt kvantefysikken viste at forskerens bevissthet – eller oppmerksomhet – påvirket utfallet av gitte eksperimenter. Dette fascinerte Planch så mye at han gjorde utstrakte eksperimenter med fenomenet. Han oppdaget at bevissthet som var fokusert hadde en større penetreringskraft enn de mest kraftige gamma stråler. Han beviste at fokusert oppmerksomhet over tid endret de fysiske kvalitetene til materie.

Hans forskning har ført til at forskeren har blitt fjernet fra forskningsresultatene.  Det er en nokså absurd konsekvens av funnene til Max Planch. Det har gjort at matematikken har erstattet mange av våre tradisjoner med empirisk forskning og vårt nivå av virkelig viten lider av den grunn.

Forskning rundt selv-aktualisering og flyt

flow-fractal400Helt siden 1970-tallet har forskere blitt bedt om å undersøke den ideelle mengden med konkurranse et system måtte ha for å prestere optimale resultater.  Et stort omfang av levende, menneskelige og ikke levende systemer ble undersøkt og svarene alle sammen kom frem til var enstemmig:

For at et system skal prestere sitt beste må konkurranse være fraværende.

Konkurransekraftens virkninger

Tilførselen av konkurranse i et menneskelig system vil merkes med en lang kjede av kjedelige bivirkninger.  Noen er emosjonelle, noen er mentale, noen er fysiske og noen er spirituelle.  Styrken av konkurransens kraft står alltid i forhold til verdien av gevinsten som det konkurreres om.

Kriger utkjempes om gull og naturressurser, det utøves grov vold i konkurransen om større pengebeløp, noen ganger små.  I familiespillet “Monopol” er det bare midlertidig følelser av motstand og fragmentering fordi det bare spilles for underholdning.  Hadde livet vært manifestert i din spillebrikke hadde handlingsresponsene vært mer voldsomme.

Virkningen av et mangfold av sammenflettete konkurranseforhold mellom ulike ”lag” til ulik tid og sted lager et mangfold av ulike regler for hvert spill vi engasjerer oss i.  Vi konkurrerer om penger, bolig, tid, oppmerksomhet, kjærlighet, autoritet, retten til å ha rett, mat, energi, privileger, friheter, makt, status og berømmelse.  Vi driver økonomisk krig mot hverandre gjennom en lang kjede av sammenflettede korporasjoner der alle skal tjene penger og profittere maksimalt på hverandre.  Det er deres “lovlige” mandat.  De skal alltid tjene mer penger for eierne, nå og i fremtiden.

konkurranseVirkningen av sammenflettet konkurranse øker graden av kompleksitet i livet.  Det blir en lang liste av virkninger og merkelig nok er de den samme listen av virkninger som de fleste kunne ønske de ikke hadde i sitt liv.

Motstand, friksjon, slitasje, energitap, regler, reguleringer, lover, kompromisser, forvirring, konflikter, autoriteter, fragmentering, hemmelighold, inkongruens, skjulte agendaer, konspirasjoner, frykt, angst, trusler om vold, vold, gambling, forsikringer, dommere, jurister, advokater, sikkerhetssystemer, sykdom, depresjon, frustrasjon, venting, urettferdighet, overgrep, løgn, fattigdom, bedrageri, public relations, reklame, politikk, gjeld, fengsler, tortur, terror, politi, militæret, spionasje, overvåking, kontroll, bokføring, pliktløp, tyveri, slavehold, dogma, kommersiell vitenskap, galskap, tvang, sneversynte handlinger, kortsiktig tenkning, ledelse og et liv fra utsiden inn, tro, håp og tvil, krig, død, selvutslettelse, og en ustoppelig strøm av uendelig mange tapere.

Biologi

Biologien erkjenner eksistensen av konkurranse i naturen.  Vi har parasitter store og små, rovdyr, fisk og insekter.  På et nivå ser vi at naturen lever av å spise på seg selv.  Kannibalisme er heller ikke noe ukjent naturfenomen.  Den umiddelbare konklusjonen er at konkurranse er naturlig i naturen.

Ser vi nærmere etter, oppdager vi at alle levende skapninger er et produkt av et mangfold av ulike deler som er intelligent arrangert, som deler en kollektiv agenda for vitalitet.  Alle levende systemer har et immunforsvarssystem som er skapt for å verne mot indre og til dels ytre konkurranse.

Når du har konkurranse i kroppen din, vil du føle deg svekket og syk.  Om du har konkurranse i ditt sinn, vil du føle deg splittet, deprimert, selvdestruktiv, forvirret og fortvilet.  Når du har indre konkurranse og ytre konkurranse samtidig, blir du utsatt for akkurat det du har – ditt liv som det er i dag.  Det er ingen som kan si at de er fullstendig fri fra konkurranse på Jorden i dag.  Det er derimot mange som gjør det de kan for å kvitte seg med slike forhold, der de kan og når de kan.

Det er mye å lære seg om et konkurransefritt miljø ved å studere hvordan celler arbeider sammen i en kropp. Hvordan de forholder seg til energi, næring, funksjon, hverandre, informasjon, fordeling av naturressurser og så videre.  Biolog Bruce Lipton er en naturlig og svært nyttig kilde for utvidet informasjon om dette tema.

Konkurransepådrivere i naturen

fishfoodBiologisk forskning av konkurranseforhold er nokså enige om den observasjonen at fravær av tilstrekkelig biologisk mangfold alltid er problemet.  Det skaper et miljø som er ”ute av balanse”. En annen pådriver er ”monokulturer” som er en avart av manglende biologisk mangfold.

Det viser seg at vår form for landbruk er veldig preget av konkurranseparadigmet. Vårt landbruk er basert på å avle frem store monokulturer for å drive frem ”effektivitet” – produsere mer med mindre anstrengelse for bonden og mer profitt.  Det må lønne seg å lage maten.  Profittpresset går alltid utover kvaliteten på produktet.

Når bonden harver opp jorden, ødelegges mikrokulturen på jordens overflate.  Denne er vesentlig for plantens evne til å ta til seg næring fra bakken. Bakterier, mikrober, sopp, mark og annet liv skaper presis det miljøet som må til for at livet på overflaten skal trives.

Når topplaget på marken pløyes, forsvinner jordens dekke som gjør det mulig for bakken å holde på fuktighet også om sommeren. Bakken blir hard og dødt.  Den trenger mengder med kunstig gjødsel, og ekstra vanning for å bære seg.  Overflod av en type plantesort gjør disse utsatt for insekt og soppangrep, og disse bekjempes igjen med giftstoffer som går i næringskjeden.  Vi forgifter oss selv.

En tredje konkurransepådriver i naturen er forurensning av intelligent organisering.

Det viser seg at naturen er ikke den skyldige når det gjelder fravær av intelligent organisering.  Det er for det meste menneskets skyld.  Vår innblanding i ”forbedring” og forvalting av naturen gjør at vi favoriserer noen arter frem for andre og vi flytter enkelte arter inn i miljøet for at mangfoldet skal økes.  Det viser seg at denne kunstige introduksjonen av kunstig arter kan ha en katastrofal effekt på nærmiljøet.

Vi har mange eksempler av slike problemer.  Forhold i Australia og Hawaii er to av mange områder som sliter med denne formen for ubalanse.

Nyere forskning rundt bevissthet

shakespereBevissthetsforskning er en vesentlig andel av denne diskusjonen. Den materialistiske teorien om Universets mest vesentlige bestanddel som materie – forutsetter at menneskets hjerne er opphavet til bevissthet. Det vil også si at bevissthet er dødelig og bundet til hjernen.

På toppen av forskning og oppdagelser gjort av Max Planch, har også forskning rundt Nær-Døden Opplevelser i det medisinske miljøet gitt tilstrekkelig støtte til forståelsen av bevissthet som et ikke-fysisk og udødelig fenomen.  Over to generasjoner av vitenskapelig forskning har pågått rundt det som skjer hos mennesker som har vært klinisk død i opp til en time. Over 5 millioner mennesker har blitt intervjuet om sine opplevelser.

Mønstrene blant dem som har overlevd sin egen død, gir oss et veldig annerledes sett med datapunkter for å kartlegge virkeligheten også etter vi forlater den fysiske kroppen.

Ordet ”bevissthet” er veldig misvisende.  Det brukes som et abstrakt substantiv i norsk grammatikk.  Det vil si at det omtales som et statisk gjenstand. ”Min bevissthet er stor”, gir ikke den samme realforståelse som, ”Min jakke er stor”.  Vi er tjent med å bruke ordet heller som en prosess som forståes som, ”Evnen til å bli oppmerksom på”.

Denne evnen hos deg selv er sentrert rundt noe du kaller, ”Jeg”.  Det er et unikt referansepunkt som bare du kan ha. Når mennesker i nær døden opplevelsen snakker om det de har vært borte i, sier de alltid, ”Jeg gikk ut av kroppen min…”, ”Jeg så mennesker jeg kjente fra før som var døde…”,  ”Jeg kunne kommunisere med plantene og dyr… ”, “Jeg kunne se farger, selv om jeg har vært blind fra fødselen…”

Dette, ”Jeget” er senter for all din oppmerksomhet. Det bruker de fem sansene som primær opplevelseskilde.  Det er også åpenbart ikke avhengig av den fysiske kroppen.  Det er gjort mye tverrfaglig forskning og opplevelser rundt denne egenskapen.

Ditt ”Jeg” har et begrenset omfang av bevisst oppmerksomhet i et hvert øyeblikk.  Det som er utenfor din bevisste oppmerksomhet kalles ”ubevisst”.  I så måte har du alltid mye du ikke er oppmerksom på som du faktisk evner å bli oppmerksom på dersom du vender og fokuserer dine evner til å bli oppmerksom på… i den retningen.

Det har pågått mye forskning rundt hvor mye mennesket kan bli oppmerksomme på det de normalt ikke er oppmerksom på som et potensiale.  Denne forskningen sprenger fullstendig idéen om at mennesket er født til et liv som en biologisk tilfeldighet.

Det nyfødte barnets ”bevissthet” har faktisk valgt sine foreldre, omstendigheter, agenda, livslekser, utfordringer og tilgang til talent – for å fremme sin langsiktige utvikling. Det viser seg at denne informasjonen er tilgjengelig for din bekreftelse i en endret bevissthetstilstand.  Det kalles ”transe” og gjør det mulig å ha opptil “tusengangen” mer fokus, som også kan opprettholdes i godt over en time.  Vi alle evner å sette søkelyset på vår utvidet identitet dersom vi går inn for det.

Et annet nivå av menneskets bevissthet har også kommet til overflaten som følge av denne forskningen.  Dette nivå er kjent som ”Higher Self” og er så å si ditt ”opphav”.  ”Higher Self” er ditt ”fremtidige jeg” når du har utviklet ditt potensiale til det punktet der du ”slutter med feiling” som menneske. Det er det høyeste utviklingsnivå i den menneskelige evolusjon – som menneske – som hittil er kartlagt.

Filmen ”K-PAX” gir et hint om dette “høyere selvs” rolle i våres liv.  Påvisning av ”Higher Self” eller ”Høyere Selv” som din kilde til ubegrenset kunnskap og innsikt gjør fullstendig kål på idéen om at mennesket må ha en ekstern autoritet over seg.  Det er bare Høyere Selv som vet hva som er riktig for deg.  Det gir all den motiveringen du trenger for å begynne å lytte innover fremfor utover for råd og hjelp i ditt liv.

Om Mike Cechanowicz 6 artikler
Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososiale Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*