Intervju : Wikipedias mørke side

Wikipedia er for de fleste av oss et dagligdags oppslagsverk. Det er fremragende for naturvitenskap, men hvordan behandler det samtidshistorie og politikk? Fredsbevegelser blir forsøkt sidestilt med høyreekstremister. Jens Wernicke intervjuer Markus Fiedler om manipulasjon av det tyske Wikpedia

Les også: Anonyme nettaktivister søkes for humanetisk redigering av Wikipedia

Markus Fiedler, i slutten av oktober ble din film «Wikipedias mørke side» utgitt. Hva var bakgrunnen til filmen, og hva er «mørkt» med Wikipedia?

Opphavet til filmen kommer av to hendelser. Den første var en samtale med en kollega som underviser i historie, og som helt klart klassifiserte Wikipedia som en ikke siterbar kilde. I motsetting til henne hadde jeg selv alltid anbefalt Wikipedia til mine studenter i faget biologi som en tildels fremragende kilde. Denne samtalen fikk meg til å tenke etter.

daniele-ganser1

Daniele Ganser

Og i januar 2015 så jeg videoen av et foredrag av historikeren professor Daniele Ganser på YouTube, hvor det dreide seg om NATOs hemmelige hærstyrker. Da jeg av den grunn ville lære mer om professor Ganser på Wikipedia leste jeg der: Han plukker opp konspirasjonsteorier angående 11. september 2001 og fremstiller dem som vitenskapelige forklaringer. Begrepet «konspirasjonsteori» er i den sammenheng fullstendig usaklig, og ærekrenker professor Ganser ved å stemple han som en gærning. Da jeg deretter forsøkte å korrigere denne setningen ved hjelp av min mangeårige Wikipedia-konto skjedde noe merkverdig: selv om jeg skrev en saklig formulert tekst og la den inn i artikkelen om Ganser, der jeg gikk inn på de ovenfornevnte og en del andre svakheter i artikkelen, ble jeg med syltynne begrunnelser umiddelbart rapportert som vandal, og deretter ganske raskt sperret av en administrator, med kommentaren «tar ikke imot råd og selvrefererende beskrivelse». Denne fremgangsmåten i Wikipedia var fullstendig imot reglene og ble, som jeg snart fant ut, allerede stadig mere brukt mot andre brukere. Og sågar utelukkende mot slike, som i tilfellet med Ganser-artikkelen, ville ha mere saklighet og ikke disponerte over en mangeårig Wikipedia-konto.

Det formelig luktet av en ideologisk motivert avtale mellom de deltakende byråkratene og administratorene i Wikipedia. Så for min del gjorde jeg en avtalte med en bekjent av meg, Frank-Michael Speer, og vi begynte å undersøke. Fordi temaet er viktig av tre grunner:
1.Som tilhenger og forkjemper for Creative-Commons bevegelsen ligger det meg personlig nært til hjertet med lære- og instruksjonsmateriale som er gratis og uten opphavsrett. Fordi de er også tilgjengelig for personer som ikke har råd til å anskaffe seg dyre lærebøker. Wikipedia er her åpenbart på vei til å ta avskjed fra muligheten til å være en gratis kunnskapskilde, i det minste når det gjelder artikler som omhandler aktuell politikk og aktuelle hendelser.

2. Her blir det åpenbart begått karakterdrap gjennom Wikipedia. Som det svært raskt viste seg rettet denne kampanjen seg ikke bare mot professor Ganser, men også mot mange forskjellige personer som har plassert seg mot krig og i opposisjon til NATOs geopolitikk. Her ville vi gjøre et bidrag til å demme opp mot denne driften.

3. Offentligheten må bli informert om at Wikipedia for en stor del IKKE er objektiv og upartisk. Fordi hvis man leser noe om Wikipedia i de ledende mediene så vil nesten utelukkende kun de positive sidene til online-leksikonet bli fremhevet. Når man leser om angrep på objektiviteten til Wikipedia dreier det seg alltid kun om hvordan Wikipedianerne suksessfullt har avverget et angrep utenfra, det vil si for eksempel fra et reklameselskap og diverse politikere. For en stor grad blir det tiet om problemet at det eksisterer strukturer i Wikipedia selv som samlet sett massivt truer objektiviteten. I denne henseende har de ledende mediene sviktet over hele linja, og det trengs tydeligvis en rapportering som ikke kommer fra dem.

Det vil si at Wikipedia gjengir offisiell demagogi. I hvilken grad stemmer dette? Og hvilke følger fører det til?

Ja. Ordet «konspirasjonsteori» blir tydeligvis brukt hele tiden av maktelitene for å diskreditere uelskede motstandere. Etter 9/11 var «vanvittige konspirasjonsteorier» nok en gang på moten. George W. Bush brukte dette uttrykket i hans tale i FN den 10. november 2001, og ga dermed navn på alle som stilte spørsmål om attentatene den 11 september 2001. Mainstream-media brukte deretter dette begrepet som om de var samkjørte, og en svært nødvendig undersøkelse av 9/11 uteble. Tydeligvis hadde det fullstendig usaklige begrepet «konspirasjonsteori» kun funnet innpass i Wikipedia i noen år, og blir der brukt som en ideologisk klubbe.

Særlig noen personer har blitt angrepet med den; som for eksempel personer som har funnet sammen i nye fredsbevegelser og for eksempel har demonstrert mot en aggressiv NATO-politikk i Ukraina. Slik ble for eksempel Ken Jebsen betegnet som en konspirasjonsteoretiker på det nye ytre høyre. I forskjellige høyst manipulerte bidrag i mainstream-media, blant annet fra i kulturmagasinet i TV-kanalen 3sat, ble han framstilt som en gærning. Og det er bare et eksempel av mange.

Den forferdelige journalistikken som man objektivt  kun kan betegne som propaganda fortsetter med dette til dags dato. Nylig blir også kabaretartister svertet som antisemitter fordi de kritiserer banker og kapitalisme og så videre.

Denne hetsen blir stadig matet til oss ved hjelp av begreper som «nye ytre høyre» «konspirasjonsteoretiker» og «antisemitt» i en stadig repetisjon når det gjelder fredsbevegelsen. Og det er ganske åpenbart at det hele tiden i fredsdemonstrasjoner dukker opp personer som faktisk fremmer høyreekstreme synspunkter, og som blir snedig satt midt i mediebildet for å assosiere det store flertallet av demonstrantene fra det borgerlige midtendelen av samfunnet i forbindelse med den slags uttalelser. For så å si gi dem slektskap og hurtig avsi dom over dem som høyreekstreme. Slik blir «fred» snedig fjernet fra deres faktiske klagemål. Ingen snakker mer om den aggressive NATO-politikken i Ukraina. I stedet er spørsmålet mange i befolkningen stiller: er de alle høyreekstreme?

Til slutt ble det kjent at forfatteren Katrin McClean, som engasjerte seg sterkt i fredsbevegelsen i Hamburg og ga ut kritiske artikler, ble i Wikipedia-artikler om henne også flyttet til den høyreekstreme posisjonen, selv om denne betegnelsen om henne er fullstendig på jordet. Det ble blant annet fremmet anklager om manglende avstandtagen mot ytre høyre. Dette ble begrunnet med at hun snakket fra en talerstol hvor noen et par timer før hadde ytret høyredreid tankegods. Legg vel merke til: Før man taler et eller annet sted må man først rive talerstolen for deretter å bygge den opp på nytt, slik at man påviselig er den første taleren på denne talerstolen – og i beste fall bør man se på stedets historie, for det kan være at noen har sagt noe galt fra her en gang tidligere.

hqdefault

Katrin McClean

Egentlig burde det vel falle mediebrukerne inn at ordene «høyreekstrem» og «fredsbevegelse» passer dårlig sammen. Men mainstream-media, og fremfor alt statskanalene, sprer slikt vås hele dagen lang. Og begrepssammenhengene som man blir spredt av pressen og TV finner man igjen nesten identisk i Wikipedia om de forskjelligste personer. Fordi Wikipedia bruker i artiklene om fredsaktivistene fra mainstream-media som Spiegel og de store avisene som troverdige kilder. Det blir fullstendig absurd når disse Wikipedia-artiklene så finner veien tilbake i journalistikken fra mainstream-media. Slik oppstår en selvrefererende sløyfe av tilbakekobling som produserer det største nonsens. Gjennom kildehenvisningene blir det i Wikipedia gitt inntrykk av at det her blir arbeidet vitenskapelig, noe som beviselig ikke er tilfelle. I dokumentarfilmen «Wikipedias mørke side» ser vi nærmere på nettopp slike kildehenvisninger og avdekker i eksempler fra Wikipedia-artikler tallrike mangler ved disse kildene.

Venstresiden blir altså også i Wikipedia fremstilt som høyresiden, med hensikten å sværte en konkret type samfunnskritikk? Representanten i Bundestag Wolfgang Gehrcke har, selv om den ikke omhandler Wikipedia, likevel beskrevet metoden og fremgangsmåten. Han skrev for ikke så lenge siden en bok hvor han påviser et karakterdrap på venstresiden som stadig øker i styrke. Det virker som om galskapen har en metode…

Ja. Åpenbart dreier det seg om å fjerne almenheten fra fredsbevegelsen. For eksempel ved å anbefale tilskuerne å ikke leke med «skitne barn». Det påfallende med dette er at journalistene i mainstream-media til en mann (og kvinne), er enige at fredsbevegelsen tar feil i dens forskjellige kampsaker, og at den hovedsaklig står utenfor det politiske spektrumet, og det på høyresiden.

Etter min oppfatting er en slik meningslikhet knapt mulig uten noen form for avtale eller styringsmekanismer. Og disse avtalene foregår tydeligvis via pro-amerikanske tenketanker, det vil si transatlantiske lobbyorganisasjoner hvor elitejournalister – for eksempel sjefredaktør i TV-kanaler eller utgivere av aviser – blir brakt på linjen til den amerikanske administrasjonen. Max Uthoff og Claus von Wagner, hovedpersonene bak det satiriske TV-programmet «die Anstalt» lagde en kritisk bidrag om dette i 2014, hvor de nettopp satte søkelyset på disse transatlantiske nettverkene. Man kan finne dette på YouTube. En svært morsom måte å lære om disse alvorlige temaene. Mot slutten av innslaget forsvinner latteren. Fordi der blir det vist hvordan mainstream-media ikke er noen annet enn en avlegger av NATOs pressekontor.

Har du kanskje enda ett eller to konkrete eksempler klar? Hvordan var det med Daniele Ganser? Og hvilke andre tilfeller finnes det?

I artikkelen som omhandler professor Ganser blir for eksempel usanne, henholdsvis ikke pålitelige kildetekster sitert. Og det skjer selv om uriktigheten av kildene har blitt pekt ut til skribentene i Wikipedia. Slik blir en bokanmeldelse fra historikeren professor Gregor Schöllgen sitert, som i all hovedak er bevislig uriktig. Denne bokanmeldelsen blir så brukt for å skade Gansers omdømme. Schöllgen hevder at Ganser i hans bok NATO-Geheimarmeen in Europa skrev at den hemmelige NATO hæren i Tyskland dreide seg om styrker på divisjonsnivå, selv om styrken kun dreide seg om mindre en 100 kjempere og 500 hjelpere, Ganser skriver i hans bok faktisk ikke om divisjonsnivå, men (på side 315) om 75 fulltidsmedlemmer og 500 «etteretningsmedarbeidere» Hvis man ikke kjøper boken til Ganser kan man ikke etterprøve dette saksforholdet. Den ansvarlige skribenten i Wikipedia overtar likevel uprøvd den uriktige bokanmeldelsen fra professor Schöllgen- og holder fast på den uriktige fremstillingen på tross av at den ble påpekt. Det kan man bare si skjer med vilje.

Ser man på artikkelen om Ken Jebsen er det gjennomgående usaklige tonefallet med en gang påfallende. Det går som en rød tråd gjennom artikkelen. Det gjelder åpenbart for den utøvende personen hovedsaklig å fremstille Ken Jebsen som «konspirasjonsteoretiker», holocaust-benekter og antisemitt, selv det ikke fremgår fra kildegrunnlaget. Slik kan man for eksempel lese en diskusjon i artikkelen om kildematerialet for det ovennevnte begrepet antisemitt, som passer dårlig inn i artikkelen. Slikt kan man håndtere i diskusjons-sidene rundt artikkelen, men ikke i selve hovedartikkelen!

Her er det også viktig å vite at anklagen om antisemittisme mot Ken Jebsen utelukkende kommer fra en mann, journalisten Broder. Dette er en påviselig saklig feil, og fullstendig fjernt. Hvis man har undersøkt dette, og altså vet, trenger man ikke å diskutere For og Imot i artikkelen som omhandler Jebsen, for å fastslå nøyaktig at kildene til Broder i flere andre kilder blir karakterisert som falskt.

Dette er alt å anse som målrettet «drittkasting». Metoden er å med alle midler å gjenta ordene «antisemitt» og Ken Jebsen. Det er muligens beregnet på å sette dette begrepet i psykologisk assosiasjon med personen Ken Jebsen. En ganske snedig manøvre for å hjernevaske leseren. Fakta er likevel: Ken Jebsen er ingen antisemitt men en fredsaktivist.

maxresdefault

Ken Jebsen fra Kenfmde

Og hvordan blir denne typen opinionsdannelse utført konkret? Og aner du målrettede manipulasjoner, eller handler det snarere om en gjengivelse av løgnene i massemedia?

Det er et godt spørsmål. Selv om jeg i utgangspunktet antok det dreide seg om gjerningsmenn som handlet ut fra overbevisning, virker det for meg i mellomtiden som om at det er mere sannsynlig at det dreier seg om en ytre innflytelse på de manipulerende Wikipedia-skribentene .

På hvilken måte denne innflytelsen skjer, kan jeg ikke si. Og selvfølgelig må man også ta i betraktning at ærekrenkende tekststykker blir lagt inn i Wikipedia mot betaling. Særlig gjelder denne mistanken de skribentene som er aktive i Wikipedia nesten rundt klokka. I denne henseende er vi likevel langt fra noen bevis eller konkrete indisier. I øyeblikket handler det seg her snarere om en arbeidshypotese.

Og hva betyr dette for brukerne av Wikipedia? Er den overhodet fortsatt brukbar som kilde og informasjonsmedium, eller må man i mellomtiden skille lag på grunn av «urenslighet»?

Manipulatorene i Wikipedia tjener på at Wikipedia av uerfarne lesere blir tatt for å være et profesjonelt leksikon, noe det for en stor del aldri har vært. Men i motsetning til alle avisartikler har den en høy anseelse!
Her kan man altså observere at manipulatorene når de lager personartiklene i Wikipedia tjener på omdømmet til Wikipedia når det gjelder naturvitenskapelige og tekniske områder. På den andre siden farger disse dårlige artiklene også av på de naturvitenskapelige områdene. Mine kollegaer og forelesere ved universitetene stoler ikke mer på Wikipedia som kilde. Vi har altså et parasittisk forhold mellom de manipulerte artiklene og resten av online-leksikonet.

Jeg ser selv den høye kvaliteten på bidragene i for eksempel biologi. Det er svært sannsynlig at svært mange biologer har gitt deres bidrag til almendannelsen av samfunnet. Der gir den et viktig bidrag. Og artiklene som oppstår slik kan man bare gi karakterene M+ og S. Slike artikler burde naturligvis av fagkollegaer bli stolt på som kilde, nøyaktig som diverse lærebøker fra universitetsområdene kan brukes som sekundærlitteratur i faglig arbeid av alle typer.

Det er viktig at alle som arbeider ærlig for videreutviklingen av Wikipedia erkjenner at det er i deres egen interesse at fellesskapet av Wikipedia-skribenter blir renset fra slike brukere som av prinsipp ikke vil lage et saklig korrekt arbeid. Og her snakker jeg uttrykkelig ikke om kun om skribentene i naturvitenskapene, men også skribentene i humaniora . Omdømmet til artiklene i humaniora lider særlig av de manipulerende handlingene til enkelte skribenter.

Og hvordan går vi videre? Finnes det ideer om hvordan Wikipedia kunne bli befridd fra fordreininger og manipulasjoner?

«Befrielsen» kan kun skje fra Wikipedia selv. Vi får se om noe positivt utvikler seg i de neste ukene og månedene. Selv håper jeg alle brukerne av som vil ha mest mulig saklige og ikke-ideologiske artikler i Wikipedia sier fra. Det er bare å håpe at noen trangsynte skribenter i Wikipedia blir satt på plass. Vi må derfor kalle manipulasjonene med deres rette navn slik at den foregående fremgangsmåtene holder opp. Filmen er starten på det.

Et siste ord?

Gjerne. Sapere aude!

Jeg takker for samtalen.

Markus Fiedler arbeider som biologi og musikklærer, og er gjesteforelesere for faget « Integrated Media» ved Universitetet Carl von Ossietzky i Oldenburg.

Kilde norsk oversettelse:

Intervju : Wikipedias mørke side

Oversatt fra: http://www.nachdenkseiten.de/?p=28035

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human - NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction - google: "legal name fraud"). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for - hvilket bør være det viktigste. God lesning.

2 Comments

 1. Da er vel det store spm: Skal man boikotte wikipedia eller prøve å få det til å fungere?

  Ettersom det er ett stort arbeid burde man vel se på mulighetene til å få det til å fungere.
  Da er det noe viten som mangler. Hvem er de moderatorne som har makt til å utestenge dem de ikke liker, og hvordan blir man en av disse.
  Hva skulle skje dersom man fikk makt og begynte å rette på den åpenbare propagandaen?
  Jeg tror nok det vil bli krig ettersom politisk overbevisning sitter dypt.
  Den naturlige organisering er at de politiske fraksjoner holder seg med eget materiale, og også produserer egen propaganda. I og med at politikk også omfatter og opprettholder samfunnsstruktur og også verdensbilde hvilket også inkluderer endel vitenskap, så burde man skjønne at politikere må sitte på berg av kunnskap og kultur.

  https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_power_structure
  https://wikimediafoundation.org/wiki/Board_of_Trustees

  • Hei Valgeir, og takk for kommentar. Du stiller spørsmål som er verdt å tenke over. Jeg tror wikipedia-løpet er kjørt. De vil aldri klare å rydde opp, og de som kanskje kunne stå for den oppryddingen vil antakelig prioritere sin tid og sine ressurser bedre (dvs. andre steder). I tråd med den globale bevissthetsoppvåknings fremgang tror jeg Wikipedias rolle som en av hjernevaskernes propagandakanal vil bli vel kjent i befolkningen, og folk vil søke kunnskap andre steder. Jeg håper dog at det ryddet opp i Wikipedia, men jeg holder ikke pusten i forventning.

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*